Tính năng VPC trên CMC Cloud

VPC (Virrtual Private Cloud) Tính năng VPC cho phép Khách hàng tạo ra môi trường mạng riêng ảo để kết nối nội bộ các thành phần trong hệ thống, Khách hàng có toàn quyền quản trị mạng riêng này bao gồm: tạo subnet, cấu hình loadbance, port forward, VPN, access-list,… […]