12. Tạo Snapshot

Các tình huống Bạn có thể tạo snapshot EVS trên Portal quản lý để lưu dữ liệu đĩa EVS tại một thời điểm cụ thể. Hạn chế Snapshot có thể được tạo cho cả đĩa hệ thống và đĩa dữ liệu. Snapshot chỉ có thể được tạo cho các đĩa […]

11. Tổng quan quản lý Snapshot

Snapshot EVS là gì EVS cho phép bạn tạo snapshot nhanh cho ổ đĩa trên portal quản lý. Snapshot EVS là một bản sao hoàn chỉnh hoặc hình ảnh của dữ liệu đĩa tại một thời điểm cụ thể. Là một phương pháp phục hồi sau thảm họa, bạn có thể sử dụng […]

10. Quản lý backup ổ đĩa

Các tình huống Sao lưu ổ đĩa được tạo bằng dịch vụ Backup có sẵn trên Portal. Phần này mô tả cách định cấu hình chính sách sao lưu cho ổ đĩa. Với các chính sách sao lưu được định cấu hình, dữ liệu trên đĩa EVS có thể được sao […]

09. Xem chi tiết ổ đĩa EVS

Các tình huống Phần này mô tả cách xem chi tiết đĩa, bao gồm trạng thái và thông số kỹ thuật của đĩa. Bạn có thể xem chi tiết đĩa: Từ bảng điều khiển EVS Từ bảng điều khiển ECS Xem Trạng thái đĩa EVS để tìm hiểu thêm về các trạng thái […]

08. Xóa ổ đĩa EVS

Các tình huống Nếu ổ đĩa không còn được sử dụng, bạn có thể giải phóng tài nguyên ảo bằng cách xóa đĩa khỏi hệ thống. Sau khi đĩa bị xóa, bạn sẽ không bị tính phí nữa. Hệ thống lưu trữ ngay lập tức hủy siêu dữ liệu để dữ […]

07. Thêm 1 ổ đĩa EVS ( Non-Shared Disk )

Các tình huống Phần này mô tả cách đính kèm ổ đĩa đang có sẵn vào máy chủ và sử dụng nó làm đĩa dữ liệu. Một đĩa không dùng chung chỉ có thể được gắn vào một máy chủ. Bạn có thể xem thông tin đĩa trong danh sách đĩa. Đĩa có […]

06. Gỡ bỏ EVS Data

Các tình huống Đĩa dữ liệu có thể được tách trực tuyến hoặc ngoại tuyến, có nghĩa là máy chủ chứa đĩa dữ liệu được tách có thể ở trạng thái Đang chạy hoặc Đã dừng . Tháo đĩa EVS trực tuyến khi ECS đang chạy Tháo đĩa EVS trực tuyến khi ECS đã dừng Đối […]

03. Mở rộng dung lượng đĩa chưa sử dụng

Các tình huống Phần này mô tả cách mở rộng dung lượng của đĩa EVS Khả dụng trên bảng điều khiển quản lý. Trạng thái Có sẵn cho biết rằng đĩa chưa được gắn vào bất kỳ máy chủ nào. Hạn chế Hiện tại, chỉ có thể mở rộng dung lượng […]