Cách kiểm tra Cloud Server (VM) đang sử dụng trên nền tảng Công nghệ Ảo hóa nào?

Hiện nay các Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ Public Cloud, để kiểm tra Cloud Server (VM) mình đang sử dụng trên nền tảng Công nghệ Ảo hóa nào

Các kiểm tra

Trên hệ điều hành Windows, vào Device Manager kiểm tra

Sử dụng công nghệ Ảo hóa RHEL/CentOS/ KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Sử dụng công nghệ Ảo hóa VMware

Trên hệ điều hành Ubuntu chạy lệnh sau:

sudo apt-get install virt-what

virt-what

Trên hệ điều hành RHEL/CentOS

Tổng hợp

Was this article helpful?

Related Articles