Chính sách thanh toán

1, Ngày thanh toán

Được cố định với mỗi tài khoản của khách hàng. Vào ngày thanh toán, hệ thống sẽ xuất hóa đơn chi phí 1 tháng sau đó theo cấu hình của Cloud Server mà khách hàng đang sử dụng

2, Phí sử dụng đầu kỳ

Khi khách hàng đăng ký và sử dụng Cloud Server của Cloud CMC, phí sử dụng kỳ đầu được tính từ thời điểm khởi tạo tới cuối tháng

3, Kỳ hạn thanh toán

Trong 10 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn trên hệ thống, khách hàng cần hoàn thiện việc thanh toán hóa đơn.
Hết thời hạn 7 ngày, nếu khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, CLoud CMC sẽ thực hiện thông báo cho bên khách hàng để xác nhận hủy hợp đồng và xóa dữ liệu của khách hàng trên hệ thống.

Was this article helpful?

Related Articles