Hosting static web trên CMC S3 Storage

1.Đăng nhập vào giao diện quản trị của dịch vụ CM Cloud https://portal.cloud.cmctelecom.vn/

2.Tạo Bucket

3.Đặt tên Bucket. Một số quy tắc đặt tên Bucket như sau:

  • Tên Bucket là duy nhất trên CMC S3
  • Tên Bucket có thể dài từ 3 tới 63 ký tự, gồm chữ hoa, thường, số, dấu chấm và dấu gạch nối
  • Tên Bucket không được bao gồm chữ IN HOA
  • Tên Bucket không được dạng địa chỉ IP
  • Tên Bucket phải bắt đầu và kết thúc bằng ký tự thường hoặc số
  • Tên Bucket có thể là một hoặc một chuỗi các nhãn phân tách nhau bằng dấu “chấm” (.). Mỗi nhãn phải bắt đầu và kết thúc bằng ký tự thường hoặc số.
  • Bucket được tạo, không thể đổi tên

4.Sau khi tạo xong Bucket, chọn vào Bucket vừa tạo và upload source web lên.

Sau khi add file

Sau khi up xong source web

5.Cấu hình Static web

Kiểm tra, chức năng static web đã được Enable

6.Public static web

Click chọn link https://s3.cloud.cmctelecom.vn/static-web/index.html

Như vậy, đã cấu hình xong static web trên CMC S3 Storage.

Để hiển thị đúng theo tên miền của bạn, Bạn cần trỏ thêm record CName (tool quản lý tên miền)

Chúc các bạn thành công.

 

Was this article helpful?

Related Articles