Hướng dẫn mount S3 bucket trên CentOS và Ubuntu sử dụng S3FS

 

https://blog.vu-review.com/wp-content/uploads/2019/06/s3fs-696x322.png

S3FS là một FUSE (File System in User Space) sẽ mount CMC S3 như một hệ thống file cục bộ trên máy chủ của bạn, nghĩa là bạn có thể thao tác với CMC S3 giống như thao tác với dữ liệu ngay trên máy chủ của bạn.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Login vào tài khoản quản trị CMC S3 và tạo bucket

Bước 2: từ tài khoản quản trị, truy cập Account Settings => S3 Settings => Show key để show các thông tin kết nối API

 • Endpoint: s3.cloud.cmctelecom.vn
 • API key: xxxxxxx
 • Secret key: xxxxxx

Bước 3: cài đặt S3FS trên server

Đối với Debian và Ubuntu

 • sudo apt-get install s3fs

Đối với RHEL và CentOS

 • sudo yum install epel-release
 • sudo yum install s3fs-fuse

Bước 4: sử dụng thông tin kết nối API từ bước 2 để khai báo kết nối

 • echo ACCESS_KEY_ID:SECRET_ACCESS_KEY > ${HOME}/.passwd-s3fs
 • chmod 600 ${HOME}/.passwd-s3fs

Bước 5: Tạo thư mục để mount dữ liệu từ CMC S3

 • mkdir /mnt/test

Bước 6: test DNS/Network kết nối từ server tới CMC S3

 • ping demo-bucket.s3.cloud.cmctelecom.vn

Ghi chú: thay gói bucket của bạn vào “demo-bucket”.

Bước 7: chạy câu lệnh sau để thực hiện mount bucket demo-bucket vào thư mục vừa tạo

 • s3fs demo-bucket /mnt/test -o passwd_file=${HOME}/.passwd-s3fs -o url=https://s3.cloud.cmctelecom.vn -o sigv2

Ghi chú: thay gói bucket của bạn vào “demo-bucket”.

***Tham khảo thêm các options để tối ưu mount dữ liệu theo yêu cầu: enable/disable multi-part upload, set permission mặc định cho files, …

Bước 8:  kiểm tra dữ liệu trên server và thao tác read, write, edit, delete đối với file. Đồng thời kiểm tra dữ liệu trên CMC S3 bucket.

Chúc các bạn thành công!

 

Was this article helpful?

Related Articles