Hướng dẫn tải dữ liệu lên CMC Storage S3

Upload dữ liệu lên CMC S3 như thế nào?

  1. Đăng nhập vào giao diện quản trị của dịch vụ CMC Cloud https://portal.cloud.cmctelecom.vn/
  2. Click BUCKETS ở menu bên trái, click vào Bucket muốn upload dữ liệu lên

3.Tại giao diện quản lý Bucket, click Upload

4.Click Add files

5.Lựa chọn file mà muốn upload (có thể lựa chọn nhiều files cùng lúc)

6.Click Next để chuyển sang giao diện cấu hình Permissions cho Object

  • Bạn có thể gán quyền truy xuất file cho một tài khoản CMC S3 khác tại mục “Access for other accounts”
  • Bạn có thể public quyền truy xuất file tại mục “Public access”7.Click Upload để thực hiện tải dữ liệu lên CMC S3. Trạng thái upload sẽ được hiển thị tại cuối giao diện web

8.Sau khi upload thành công, sẽ hiển thị danh sách các files (Objects) tại giao diện

Một số thông tin cơ bản gồm:

  • Object Name: tên file đã tải lên
  • Size: dung lượng file
  • Last Modified: thời gian tải file lên

Public một file ra internet như thế nào?

Có những trường hợp ví dụ sử dụng CMC S3 để lưu trữ thông tin media (videos, photos) của một website. Khi đó sẽ cần public các files media để người dùng có thể truy cập nội dung files URL. Các thức thực hiện public file trên CMC S3 thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào giao diện quản trị của dịch vụ CMC Cloud https://portal.cloud.cmctelecom.vn/
  2. Click BUCKETS ở menu bên trái, chọn Bucket chứa Object

3.Tại giao diện list Objects, click vào Object để chuyển vào giao diện view chi tiết Object

4.Giao diện chi tiết Object hiển thị các thông tin của Object. Thông tin Link là public link của Object để mọi người có thể truy cập và view nội dung file.

Click vào Link để test, nếu Object vẫn đang ở trạng thái private sẽ hiển thị thông báo trên trình duyệt web

Bạn có thể click Open để view nội dung file, URL sẽ chứa thông tin chữ ký và chứng thực

5.Click Make Public để thực hiện public Object

6.View lại link để kiểm tra

7.Có thể thực hiện Make Public đồng thời nhiều Objects, ở giao diện list Objects, click chọn từng Object hoặc chọn tất cả, sau đó click Actions => Make Public

 

Was this article helpful?

Related Articles