Mô hình hạ tầng và cấu hình server khi cài đặt SAP ERP số lượng 50-100 users

1.  Yêu cầu đầu vào

• Số lượng user: 100 users (năm đầu tiên)
• Application: SAP S/4HANA
• Database: HANA

2. Giải pháp phần cứng

Mô hình logic hạ tầng SAP cho 02 sản phẩm:
• Hệ thống Front-end: SAP Fiori
• Hệ thống Back-end: SAP S/4HANA

Cụm hệ thống bao gồm 04 môi trường:

  • SANDBOX: hệ thống sandbox thử nghiệm chuyên biệt, tách biệt với hệ thống tác nghiệp.
  • DEV: Môi trường development
  • QAS: Môi trường kiểm thử, đào tạo

PRD: Môi trường vận hành chính thức

3. Thông số cấu hình máy chủ

Cấu hình đề xuất chi tiết cho từng máy chủ

STT Environment Server name vCPU RAM (GB) Disk (GB)
1 SANDBOX S/4HANA+FIORI APP/DB 12 cores 128 500
2 DEV SAP HANA DB 12 cores 192 500
3 S/4HANA APP 12 cores 32 200
4 FIORI APP 12 cores 32 200
5 QAS SAP HANA DB 12 cores 256 750
6 S/4HANA APP 12 cores 32 200
7 FIORI APP 12 cores 32 200
8 PRD SAP HANA DB (Active) 1 x 12 vật lý 384 2048
9 SAP HANA DB (Standby) 1 x 12 vật lý 384 2048
10 S/4HANA APP1 12 cores 32 300
11 S/4HANA APP2 12 cores 32 300
12 FIORI APP1 12 cores 32 300
13 FIORI APP2 12 cores 32 300
14 ALL SAPROUTER 2 cores 8 100
Total 192 1608 7946

RHEL: 2

RHEL HA add-on: 2

VMware: 6

VCenter: 1

Was this article helpful?

Related Articles